Privacyverklaring Stella Maris

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Oratoriumvereniging Stella Maris, persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In deze privacyverklaring informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en laten u weten wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Waarom

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend om:

 • de dienstverlening van en overeenkomsten met de Oratoriumvereniging Stella Maris uit te kunnen voeren
 • u te kunnen informeren als u daar, bijvoorbeeld via onze website, om heeft verzocht u uit te kunnen nodigen voor voorstellingen en/ of open repetities,
 • te voldoen aan de op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Welke

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • gegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van voorstellingen en events.

Werkwijze

Oratoriumvereniging Stella Maris hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens:

 • uw toestemming;
 • een gerechtvaardig belang;
 • geen verstrekking aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;

Technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens; gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de specifieke doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn als geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Uw rechten

Op grond van de wetgeving die van toepassing is heeft u recht op:

 • inzage, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • het maken van bezwaar tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen deze dan publiceren op onze website. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Vragen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of over het privacy beleid van Oratoriumvereniging Stella Maris dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (info@stella-maris.nl).